11/14/2013 5:12PM

Woodbine DRF Plus Autumn Stakes Analysis: Nov. 15, 2013