04/23/2009 11:00PM

San Francisco Mile Stakes video analysis