09/21/2006 11:00PM

Futurity Stakes video analysis