09/17/2009 11:00PM

Futurity Stakes video analysis