07/23/2009 11:00PM

Fleet Treat Stakes video analysis