03/18/2010 11:00PM

Appleton Stakes video analysis