January 21st, 2013 − Santa Anita

Santa Ynez Stakes