January 1st, 2014 − Santa Anita Park

Santa Anita: January 1, 2014